Osiągnięcia

Wśród najważniejszych osiągnięć Zrzeszenia od powstania organizacji należy wymienić:
 • skuteczne poruszenie problematyki złych regulacji prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych uwieńczone realizacją programu z cyklu „Sprawa dla reportera” redaktor Elżbiety Jaworowicz,

 • doprowadzenie do zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania budowli skutkujące istotnym zmniejszeniem od 2003 r. obciążeń podatkowych większości producentów ceramiki budowlanej,

 • istotny wpływ na przesunięcie o półtorej roku daty wejścia w życie obowiązku posiadania przez zakłady ceramiczne decyzji pozwolenie zintegrowane,

 • opracowanie wzorcowego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla małych zakładów ceramicznych, który uzyskał akceptację i rekomendację Ministerstwa Środowiska,

 • organizacja we współpracy z Ministerstwem Środowiska w 2006 r. centralnego szkolenia dla pracowników starostw powiatowych w zakresie cech i charakterystyki małych i średniej wielkości zakładów ceramicznych w związku z obowiązkiem uzyskania przez nie pozwoleń zintegrowanych,

 • opracowanie przez zespół powołany przy Zrzeszeniu blisko 80 dokumentacji wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych w latach 2006 – 2008 na bardzo korzystnych dla przedsiębiorców warunkach finansowych,

 • aktywny udział w tworzeniu I planu rozdziału uprawnień do emisji CO2, dzięki czemu zakłady ceramiczne, w szczególności małe i średniej wielkości otrzymały na lata 2005 – 2007 możliwie najwyższe przydziały uprawnień; należy dodać, że Zrzeszenie było jednym z nielicznych podmiotów, które dysponowały dość precyzyjnymi i kompletnymi danymi dotyczącymi branży, zaś dane te zarówno globalne, jak
  i jednostkowe były punktem wyjściowym do opracowywania planu,

 • aktywny udział w działaniach mających swój skutek w trwałym wyłączeniu od 2008 r. małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na kolejne okresy rozliczeniowe; to pod wpływem argumentacji Zrzeszenia oraz wykonanej dużej merytorycznej pracy wspólnie z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji osiągnięto ten ważny cel,

 • kilkuletnia batalia o uznanie za poprawną dokonanej przez Zrzeszenie interpretacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących opłat podwyższonych, do których ponoszenia zmuszonych zostało przez urzędy marszałkowskie wielu właścicieli zakładów ceramicznych; w ramach tych zabiegów zapadały pozytywne rozstrzygnięcia w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, ale największe znacznie miały dwie sprawy, które trafiły pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał w obu przypadkach pozytywne dla przedsiębiorców orzeczenia (wyroki: z 25 maja 2011 r. sygn. akt II OSK 939/10 oraz z 29 marca 2012 r. (II OSK 73/11); dzięki determinacji Zrzeszenia kilkunastu przedsiębiorców odzyskało ponad 150.000 zł,

 • wykonanie opracowania na zlecenie Ministerstwa Środowiska pt. „Krótka charakterystyka sektora małych i średnich instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania oraz określenie poziomu emisji do powietrza głównych substancji ze spalania paliw w źródłach spalania zainstalowanych w tych instalacjach”, które było podstawowym elementem oceny rzeczywistego poziomu oddziaływania instalacji z tego sektora na środowisko w zakresie emisji substancji z punktu widzenia zasadności dalszego utrzymywania obowiązku posiadania przez te zakłady pozwoleń zintegrowanych,

 • istotny wkład poprzez aktywną współpracę z Ministerstwem Środowiska w zmianę regulacji prawnych, których skutkiem stało się skuteczne wyłączenie wobec większości małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych wymogu posiadania pozwoleń zintegrowanych od września 2014 r.,

 • aktywny udział poprzez naszego przedstawiciela, a także we współpracy z innymi członkami w pracach normalizacyjnych KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

 • współpraca z wieloma podmiotami i organizacjami skutkująca aktywnym uczestnictwem w procesach opiniotwórczych i legislacyjnych,

 • organizacja kilkudziesięciu różnego rodzaju oraz różnego typu szkoleń głównie dla członków Zrzeszenia, w tym Seminariów Ceramicznych organizowanych jako cykle szkoleniowe we współpracy z jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych technologów ceramicznych w kraju inż. Ryszardem Belakiem,

 • poprawa wiedzy technicznej i technologicznej właścicieli zakładów oraz propagowanie nowych rozwiązań,

 • integracja środowiska małych producentów.

Zrzeszenie na bieżąco bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian prawa, inicjuje oczekiwane rozwiązania prawne, a także współpracuje z organizacjami branżowymi, instytucjami i organami centralnymi oraz samorządowymi.

W okresie swojej 20-letniej działalności Zrzeszenie łącznie przygotowało, zrealizowało i zainicjowało:
 • ok. 370 wystąpień i interwencji wobec różnego rodzaju organów, podmiotów
  i instytucji,

 • ok. 440 pism procesowych, wniosków, skarg, oraz innych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych przez członków organizacji, w tym skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, projekt skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz projekt skargi konstytucyjnej,

 • ok. 120 dokumentacji wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, ocen środowiskowych, opracowań i opinii,

oraz
 • udzieliło konsultacji i merytorycznego wsparcia – głównie w zakresie zagadnień prawnych – w ok. 700 indywidualnych sprawach,
 • zrealizowało korespondencję z przedsiębiorcami – głównie z członkami organizacji – obejmującą ponad 21 000 pozycji.
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.