Statut

STATUT
KRAJOWEGO ZRZESZENIA
PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 CERBUD
Tekst jednolity po zmianie  
1. uchwałą nr 8/2004 Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z dnia 1 sierpnia 2004 r.
2. uchwałą nr 7/2014 Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z dnia 29 czerwca 2014 r.
3. uchwałą nr 3N/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z dnia 28 czerwca 2015 r.
4. uchwałą nr 6/2020 Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z dnia 30 sierpnia 2020 r.

I.    NAZWA I SIEDZIBA

§ 1.
1. Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD zwane dalej Zrzeszeniem jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno – zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów producentów ceramicznych materiałów budowlanych, osób fizycznych lub prawnych kooperujących w branży budowlanej, podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio charakterem swej pracy z produkcją lub usługami dla budownictwa w szerokim zakresie oraz osób fizycznych lub prawnych działających w branży.
2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Zaklików.
3. Zrzeszenie może tworzyć placówki terenowe poza jego siedzibą.    

II.    ZAKRES DZIAŁANIA

§ 2.
Zrzeszenie działa jako zrzeszenie branżowe na mocy niniejszego Statutu oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm. ).

§ 3.
1. Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony.
3. Zrzeszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru.

§ 4.
Zrzeszenie jest niezależne w swoich działaniach od organów administracji państwowej, samorządowej oraz społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji. Działa poprzez statutowe władze, wybierane w sposób demokratyczny zgodnie z postanowieniami Statutu. Zrzeszenie określa formy i zakres swojej działalności w sposób samodzielny zgodnie ze Statutem oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.
Zrzeszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków oraz pracy zawodowej własnej kadry etatowej.

III. CELE I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI

§ 6.
Celami Zrzeszenia są:
1. Reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz pozostałych osób i podmiotów będących członkami wobec organów władzy państwowej i samorządowej.
2. Reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz pozostałych osób i podmiotów będących członkami wobec organów administracji publicznej.
3. Reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz pozostałych osób i podmiotów będących członkami wobec jednostek naukowych, społecznych, innych organizacji branżowych, a także organizacji pozarządowych.
4. Działania na rzecz rozwoju przemysłu ceramicznego, w szczególności branży małych i średnich producentów ceramicznych materiałów budowlanych.
5. Działania na rzecz promocji i propagowania wiedzy o tradycyjnych wyrobach ceramiki budowlanej oraz dobrych praktykach w budownictwie.
6. Działania na rzecz ochrony interesów nabywców ceramicznych materiałów budowlanych i wyrobów substytucyjnych (zamiennych), w tym na rzecz ochrony interesów konsumentów tego rodzaju wyrobów.
7. Realizowanie misji edukacyjnej i szkoleniowej w obszarze budownictwa, dotyczącej dobrych praktyk budowlanych i materiałów budowlanych.  

§ 7.
Cele i zadania Zrzeszenie realizuje poprzez:
1. Zabieganie o tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi firm członków Zrzeszenia.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych i dydaktycznych pomagających w usprawnieniu i ułatwieniu pracy członków Zrzeszenia jako producentów poprzez stałe wprowadzanie postępu technicznego oraz podnoszenie stosowanych standardów produkcji ceramicznych wyrobów budowlanych.
3. Udzielanie członkom Zrzeszenia pomocy prawnej w zakresie związanym z przedmiotem ich działalności oraz celami organizacji.
4. Podejmowanie i realizowanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, instytucjami i przedsiębiorcami realizującymi swoje cele lub działalność na rzecz przemysłu ceramicznego.
5. Organizowanie i koordynowanie wzajemnych kontaktów i pomocy wśród członków Zrzeszenia.
6. Organizowanie szkoleń, konsultacji i seminariów podnoszących poziom wiedzy technicznej i merytorycznej członków Zrzeszenia oraz umożliwiających im nabycie wymaganych uprawnień i kwalifikacji.
7. Organizowanie lub koordynowanie wspólnych działań o charakterze marketingowym lub reklamowym na rzecz lub w interesie członków Zrzeszenia.
8. Propagowanie wiedzy o branży produkcji ceramicznych materiałów budowlanych oraz o walorach i cechach tradycyjnych ceramicznych materiałów budowlanych.
9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej.
10. Czynne uczestnictwo w tworzeniu prawodawstwa sprzyjającego rozwojowi członków Zrzeszenia poprzez zajmowanie stanowiska oraz wyrażanie opinii dotyczących aktów prawnych i regulacji prawnych dotyczących branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz pozostałych członków Zrzeszenia, a także występowanie z  propozycjami rozwiązań legislacyjnych.
11. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska w branży produkcji ceramicznych materiałów budowlanych.
12. Opiniowanie i doradztwo oraz wykorzystywanie badań, analiz, raportów i posiadanej wiedzy na rzecz branży producentów ceramicznych wyrobów budowlanych.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej.  
14. Podejmowanie wszelkich innych niezbędnych działań, zgodnych z prawem oraz Statutem, mających na celu propagowanie rozwoju członków Zrzeszenia, branży producentów ceramicznych wyrobów budowlanych, jak również ochronę interesów nabywców tych wyrobów, w tym konsumentów ceramicznych wyrobów budowlanych.

§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów:
1. Zrzeszenie może współdziałać z regionalnymi izbami rozwoju, instytucjami naukowymi,  przedstawicielami firm handlowych i podmiotów gospodarczych związanych z branżą budowlaną.
2. Zrzeszenie może zatrudniać służby do prowadzenia działalności społeczno – zawodowej, BHP oraz inne służby specjalistyczne.
3. Zrzeszenie może być członkiem innych organizacji społecznych lub gospodarczych krajowych bądź zagranicznych.
4. Zrzeszenie może być udziałowcem w spółkach prawa handlowego.
5. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu podejmuje w drodze uchwały Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu.

§9.
1. Zrzeszenie może inicjować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą.
2. W razie podjęcia działalności gospodarczej Zrzeszenie prowadzi odrębną rachunkowość i ewidencję tej działalności, stan i zmiany składników majątkowych jej dotyczących oraz sporządza rachunek wyników tej działalności.
3. W razie podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej Zrzeszenie prowadzi ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV.    CZŁONKOSTWO – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.
Członkowie Zrzeszenia mogą być :
1. Zwyczajni.
2. Honorowi.
3. Wspierający.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub obcokrajowcem mającym miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw obywatelskich lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na produkcji ceramicznych materiałów budowlanych lub w/w podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji albo sprzedaży wyrobów bądź świadczenia usług dla budownictwa lub związanych z budownictwem w szerokim zakresie.

§ 12.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w § 11 lub osoba prawna, która swoją działalnością wniosła szczególne zasługi dla Zrzeszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w § 11, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Zrzeszenia.
3. Członek Zrzeszenia będący osobą prawną realizuje swoje prawa, w tym bierze udział w pracach władz Zrzeszenia przez pełnomocnika.

§ 13.
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Zrzeszenia na podstawie złożonych deklaracji.
2. Uchwała Zarządu o przyjęcie do Zrzeszenia powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
3. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Zrzeszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Członków. Stanowisko Walnego Zjazdu Członków w przedmiocie odwołania od decyzji Zarządu jest ostateczne.  

§ 14.
1. Członkostwo honorowe Zrzeszenia nadaje Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu Zrzeszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje się na zasadach określonych w § 13.

§ 15.
Członek zwyczajny Zrzeszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia (czynne i bierne prawo wybiorcze).
2. Uczestniczyć w Walnym Zjeździe Członków z głosem decydującym oraz prawem do składania wniosków i postulatów.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Zrzeszenia.
4. Otrzymywać informacje o bieżącej działalności Zrzeszenia.
5. Otrzymywać informacje o zebraniach, seminariach, zjazdach wraz z prawem uczestniczenia w nich.
6. Otrzymywać sprawozdania z działalności Zarządu oraz roczne sprawozdania z działalności Zrzeszenia.
7. Korzystać z pomocy Zrzeszenia w zakresie jego działalności ustalonej w niniejszym Statucie i uchwałach Zrzeszenia.

§ 16.
Członek zwyczajny Zrzeszenia jest zobowiązany:
1. Stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń podejmowane przez Walny Zjazd Członków lub władze Zrzeszenia w zakresie ich statutowych uprawnień.
2. Brać czynny udział w pracach Zrzeszenia oraz dążyć do realizowania jego zadań.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia finansowe wynikające ze Statutu lub uchwał Walnego Zjazdu Członków podjętych zgodnie ze Statutem.
4. Dbać o dobre imię Zrzeszenia.
5. Przestrzegać zasad etyki zawodowej i koleżeńskiej.

§ 17.
Członek honorowy Zrzeszenia ma prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zjeździe Członków z głosem doradczym oraz czynnym prawem wyborczym.
2. Uczestniczenia w pracach organów statutowych Zrzeszenia z głosem doradczym.
3. Uczestniczenia w zebraniach, seminariach i zjazdach organizowanych przez Zrzeszenie.
4. Otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Zrzeszenia.

§ 18.
1. Członek honorowy Zrzeszenia jest zobowiązany do:
    •    przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz władz statutowych Zrzeszenia,
    •    dbać o dobre imię Zrzeszenia oraz przestrzegać zasad etyki.
2. Członek honorowy Zrzeszenia nie posiada biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy Zrzeszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych wynikających ze Statutu lub uchwał Walnego Zjazdu Członków podjętych zgodnie ze Statutem.
 
§ 19.
Członek wspierający Zrzeszenia ma prawo do:
1. Uczestnictwa w działalności statutowej Zrzeszenia.
2. Uczestniczenia w Walnym Zjeździe Członków z głosem doradczym.
3. Korzystania z wiedzy, materiałów i opracowań posiadanych przez Zrzeszenie.
4. Uczestniczenia w działalności edukacyjnej i dydaktycznej realizowanej przez Zrzeszenie.
5. Zgłaszania do organów Zrzeszenia uwag, wniosków i postulatów dotyczących działań podejmowanych przez Zrzeszenie.
6. Otrzymywania sprawozdania z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania z działalności Zrzeszenia.

§ 20.
Członek wspierający jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania zobowiązań zawartych w złożonej deklaracji.
2. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz władz statutowych Zrzeszenia.
3. Regularnego opłacania składki oraz innych świadczeń finansowych wynikających ze Statutu lub uchwał Walnego Zjazdu Członków podjętych zgodnie ze Statutem.
4. Dbania o dobre imię Zrzeszenia oraz przestrzegania zasad etyki.

§ 21.
1. Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje wskutek:
    •    śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych przez osobę fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
    •    dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. W okresie wypowiedzenia na członku Zrzeszenia ciąży obowiązek wskazany w § 16 ust. 3,
    •    wykluczenia z grona członków Zrzeszenia uchwałą Zarządu Zrzeszenia wskutek naruszenia postanowień statutowych.
2. Od decyzji Zarządu Zrzeszenia o wykluczeniu członka Zrzeszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Członków w terminie 14  dni od daty doręczenia decyzji. Walny Zjazd Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Do czasu rozpatrzenia odwołania od decyzji Zarządu Zrzeszenia prawa członkowskie osoby lub podmiotu wykluczonego z członkostwa w Zrzeszeniu pozostają zawieszone.
3. Złożenie przez członka Zrzeszenie dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia na rzecz Zrzeszenia wszelkich należności i zobowiązań począwszy od momentu przystąpienia do Zrzeszenia, aż do dnia upływu okresu wypowiedzenia członkostwa kończąc.

§ 22.
Członkostwo honorowe w Zrzeszeniu ustaje wskutek:
1. Śmierci członka.
2. Dobrowolnego zrzeczenia się ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym oświadczenie woli zostało złożone.
3. Pozbawienia tej godności przez Walny Zjazd Członków.

§ 23.
1. Członkowstwo wspierające w Zrzeszeniu ustaje wskutek:
    •    śmierci członka,
    •    dobrowolnego zrzeczenia się ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym oświadczenie woli zostało złożone.
2. W przypadku dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa wspierającego postanowienie § 21 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.

V.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE ZRZESZENIA

§ 24.
Władzami Zrzeszenia są:
1. Walny Zjazd Członków.
2. Organy Zrzeszenia:
    •    Zarząd Zrzeszenia,
    •    Komisja Rewizyjna.

§ 25.
Wszystkie posiedzenia władz Zrzeszenia podlegają protokołowaniu.

Walny Zjazd Członków

§ 26.
1. Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walny Zjazd Członków.
2. W Zjeździe mają prawo brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Zrzeszenia, którzy w dniu Zjazdu mają pełnię praw członkowskich, a także członkowie honorowi oraz wspierający.
3. Każdy członek zwyczajny Zrzeszenia dysponuje na Walnym Zjeździe jednym głosem decydującym o takiej samej mocy.
4. Członkowie honorowi oraz wspierający Zrzeszenia biorący udział w Walnym Zjeździe Członków dysponują jedynie głosem doradczym, z zastrzeżeniem postanowienia §17 ust. 1 Statutu.
5. Dopuszcza się możliwość reprezentowania członka Zrzeszenia przez należycie umocowanego przedstawiciela pod warunkiem jednak, że najpóźniej po dokonaniu wyboru przewodniczącego obrad Zjazdu przedstawi mu pisemne pełnomocnictwo.

§ 27.
1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Członków zwołuje Zarząd Zrzeszenia raz w roku i winien się on odbyć w terminie do 30 czerwca.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Zrzeszenia na skutek:
    •    uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu,
    •    własnej uchwały,
    •    wniosku Komisji Rewizyjnej,
    •    wniosku co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Zrzeszenia.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków powinien być zwołany najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których został zwołany.

§ 28.
1. O terminie, miejscu obrad i porządku obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków członkowie Zrzeszenia powinni być powiadomieni listami poleconymi, wysyłanymi co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Dopuszcza się powiadamianie członków Zrzeszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku stosowane winno być narzędzie potwierdzenia doręczenia powiadomienia za pośrednictwem środka komunikowania się na odległość. W zakresie terminu powiadomienia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.
3. Obrady Walnego Zjazdu Członków otwiera Prezes lub inny członek Zarządu.
4. Obrady Walnego Zjazdu Członków prowadzi przewodniczący obrad.
5. Przewodniczącego obrad i protokolanta Walnego Zjazdu Członków wybiera uchwałą Zjazd.
6. Walny Zjazd Członków obraduje według ustalonego porządku obrad zatwierdzonego przez Zjazd.
7. Protokół Walnego Zjazdu Członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

§ 28a.
1. W przypadkach obowiązywania stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w razie zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Walnego Zjazdu Członków w sposób bezpośredni dopuszcza się możliwość przeprowadzenia Walnego Zjazdu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość.
2. Informacja o przeprowadzeniu Walnego Zjazdu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość jest zamieszczana w treści zawiadomienia o terminie, miejscu obrad i porządku obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków, a wraz z nią podawany jest dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Przeprowadzenie Walnego Zjazdu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość jest możliwe pod warunkiem zapewnienia co najmniej:
    •      transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
    •      dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Zrzeszenia może wypowiadać się swobodnie w toku obrad,
    •      wykonywania przez Członka Zrzeszenia osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad.
4. Nie przeprowadza się Walnego Zjazdu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, jeżeli przedmiotem Walnego Zjazdu Członków mają być wybory nowych organów Zrzeszenia lub nowego członka do organu Zrzeszenia albo ma zostać podjęta decyzja w spawie likwidacji Zrzeszenia.

§ 29.
1. Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 53 oraz § 54 Statutu; w przypadku zastosowania klauzuli określonej w ust. 2 poniżej dla ważności uchwał nie obowiązuje wymóg obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania Walny Zjazd Członków może odbywać się w tym samym dniu w godzinę po pierwszym terminie. Klauzula ta musi być zamieszczona w zawiadomieniu o Zjeździe.
3. Głosowanie na Walnym Zjeździe Członków odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru członków Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie połowy członków biorących udział w Zjeździe, chyba, że Zjazd postanowi inaczej.

§ 30.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:
    •    uchwalenie Statutu  Zrzeszenia oraz jego zmian,
    •    podejmowanie decyzji o kierunkach i aktualnych programach działania Zrzeszenia,
    •    ocena działalności Zarządu Zrzeszenia, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
    •    udzielanie absolutorium Zarządowi Zrzeszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    •    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej,
    •    wybór i odwoływanie członków Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej,
    •    wybór Prezesa Zarządu Zrzeszenia,
    •    zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej,
    •    ustalanie wysokości i zasad wnoszenia składek członkowskich, abonamentów oraz innych zobowiązań członkowskich,
    •    decydowanie o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    •    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Zrzeszenia,
    •    podejmowanie decyzji w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
    •    nadawanie i odbieranie godności członka honorowego Zrzeszenia,
    •    rozpatrywanie innych konkretnych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Zrzeszenia.

Organy Zrzeszenia
– postanowienia ogólne

§ 31.
1. Organami Zrzeszenia są:
    •    Zarząd Zrzeszenia,
    •    Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów Zrzeszenia trwa 3 lata.

§ 32.
Organy Zrzeszenia w swojej działalności kierują się zasadami kolegialności i jawności oraz zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Zrzeszenia.

§ 33.
1. Organy Zrzeszenia pochodzą z wyborów, które odbywają się na następujących zasadach:
    •    nie ogranicza się liczby kandydatów,
    •    głosuje się na poszczególnych kandydatów,
    •    głosowanie jest tajne.
2. Członek organu Zrzeszenia jest zobowiązany:
    •    aktywnie uczestniczyć w pracach organu Zrzeszenia,
    •    reprezentować interesy Zrzeszenia,
    •    godnie reprezentować organ Zrzeszenia, którego jest członkiem, sumiennie wypełniając jego cele i zadania,
    •    składać członkom Zrzeszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności.

§ 34.
1. Członkowie organów mogą być odwołani ze sprawowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał i popełnienia przestępstwa na szkodę Zrzeszenia.
2. Odwołanie następuje uchwałą podjętą przez Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu Zrzeszenia.

§ 35.
1. Mandat członka organu Zrzeszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
    •    ustania członkostwa w Zrzeszeniu,
    •    rezygnacji z dalszego pełnienia mandatu,
    •    odwołania w trybie określonym w §34 Statutu.
2. W razie zmniejszenia się ilości członków organu Zrzeszenia uzupełnia się skład organu o osoby, które w ostatnich wyborach członków danego organu uzyskały największą ilość głosów, a nie weszły w skład organu z uwagi na większą ilość kandydatów, niż liczba miejsc w organie.
3. Jeżeli w wyborach na członka organu Zrzeszenia danej kadencji wzięło udział tylko tylu kandydatów, ile było miejsc przewidzianych w Statucie, wówczas uzupełnienie składu osobowego organu Zrzeszenia odbywa się poprzez wybór brakujących osób przeprowadzony na najbliższym Walnym Zjeździe Członków. Do czasu uzupełnienia liczby członków organ Zrzeszenia funkcjonuje w pomniejszonym składzie osobowym, przy czym jego działania są skuteczne i prawomocne.
4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka organu stan osobowy organu zmniejszy się poniżej 50% przewidzianej przez Statut minimalnej liczby członków, a nie ma możliwości uzupełnienia go w sposób określony w ust. 2 powyżej, wówczas zwoływany jest nadzwyczajny Walny Zjazd Członków zgodnie z regułami określonymi w § 27 Statutu celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
5. Kadencja osób, które uzupełniły skład organu Zrzeszenia kończy się z upływem jego kadencji.

§ 35a
1. W przypadku, gdy nowych członków organu Zrzeszenia, o którym mowa w §31 Statutu nie uda się wyłonić przed upływem kończącej się kadencji, wówczas członkowie dotychczasowego organu sprawują swoje funkcje dalej aż do momentu wybrania nowych członków organu na następną kadencję.
2. Jeżeli w ciągu pół roku od zakończenia dotychczasowej kadencji organu nie udało się zwołać wyborczego Walnego Zjazdu Członków lub nie udało się wybrać danego organu przed upływem wskazanego okresu mimo zwołania wyborczego Walnego Zjazdu Członków Prezes Zarządu zwołuje w terminie nie dłuższym niż 45 dni po upływie 6 miesięcy od wygaśnięcia kadencji dotychczasowego organu nadzwyczajny zjazd celem dokonania wyboru członków nowego organu i w razie dalszej bezskuteczności powołania nowego organu ponawia zwoływanie nadzwyczajnych walnych zjazdów wyłącznie w tym celu zwoływanych w terminach nie dłuższych niż 45 dni, aż do skutecznego wyłonienia członków danego nowego organu Zrzeszenia.
3. W sytuacji, jeżeli na przeszkodzie wyłonienia członków nowego organu stoi zakaz określony w § 28a ust. 4, wówczas termin na zwołanie pierwszego nadzwyczajnego walnego zjazdu w celu wyłonienia nowego organu liczony jest od momentu ustania przeszkody, która uniemożliwiała przeprowadzenie w sposób bezpośredni obrad walnego zjazdu.
4. W trakcie pełnienia swoich funkcji po zakończeniu kadencji, do czasu wyłonienia nowych organów Zrzeszenia, członkowie Zarządu Zrzeszenia, w tym przede wszystkim Prezes oraz Wiceprezesi powinni ograniczyć swoje działania jedynie do prowadzenia spraw zwykłego zarządu nie cierpiących zwłoki.  

§ 36.
1. Uchwały organów Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla ważności uchwał organu Zrzeszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub Przewodniczącego organu.

§ 37.
Organy Zrzeszenia działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Walny Zjazd Członków.

Zarząd Zrzeszenia

§ 38.
1. Zarząd Zrzeszenia sprawuje nadzór i kierownictwo nad całokształtem działalności Zrzeszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu, reprezentuje Zrzeszenie na zewnętrz oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność.
2. W ramach bezpośredniego funkcjonowania Zrzeszenia w imieniu Zarządu podstawowe zadania z zakresu wskazanego w ust.1 powyżej wykonuje Prezes Zarządu.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie uchybiają treści § 42 Statutu o sposobie reprezentacji Zarządu.

§ 39.
1. Zarząd Zrzeszenia składa się z nie mniej niż 5 oraz nie więcej niż 7 członków.
2. Zarząd Zrzeszenia składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz z 2 – 4 członków.
3. Zarząd Zrzeszenia wybiera spośród swego grona Wiceprezesów na pierwszym posiedzeniu po wybraniu nowego Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w przeciągu trzech miesięcy od wybrania członków nowego Zarządu. Prezes Zarządu nie może ubiegać się o funkcję Wiceprezesa.
4. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, jednakże przysługuje im prawo do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pełnionych funkcji. Ponadto Walny Zjazd Członków w drodze podjętej uchwały jest uprawniony do przyznania członkom Zarządu jednorazowego, okresowego lub stałego wynagrodzenia za pełnione funkcje, pod warunkiem dysponowania przez Zrzeszenie środkami finansowymi na taki cel.

§ 40.
1. Zebrania Zarządu Zrzeszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Zebranie zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie jeden z Wiceprezesów. Zawiadomienia o terminie posiedzeń powinny być doręczone listem poleconym co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.
2a. Dopuszcza się możliwość zawiadomienia członków Zarządu o terminie posiedzenia z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku stosowane winno być narzędzie potwierdzenia doręczenia zawiadomienia za pośrednictwem środka komunikowania się na odległość. W zakresie terminu zawiadomienia o posiedzeniu stosuje się odpowiednio wymóg określony ust. 2.
3. Zebrania Zarządu mogą być zwołane także na pisemne żądanie:
    •    Komisji Rewizyjnej,
    •    co najmniej 20 % członków Zrzeszenia.
4. Do podjęcia uchwał przez Zarząd Zrzeszenia konieczna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§40a
1. Dopuszcza się niezależnie od okoliczności możliwość odbywania posiedzeń Zarządu z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość.
2. Informacja o zwołaniu posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość musi być zamieszczona w treści zawiadomienia o terminie, miejscu posiedzenia i jego porządku, a wraz z nią podawany musi być dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Nie przeprowadza się posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, jeżeli większość członków Zarządu zażąda przeprowadzenia posiedzenia w sposób bezpośredni.
4. Szczegółowe warunki odbywania posiedzeń Zarządu z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość, w tym minimalne wymagania, jakie muszą zostać spełnione określi Regulamin działania Zarządu.

§ 41.
Do kompetencji Zarządu należy:
    •    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Członków,
    •    przedkładanie sprawozdań, planów i budżetu Walnemu Zjazdowi,
    •    zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami,
    •    kierowanie pracami Zrzeszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
    •    podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Zrzeszenia,
    •    występowanie wobec władz i instytucji w zakresie działalności statutowej Zrzeszenia,
    •    podejmowanie działań i czynności związanych z prowadzoną przez Zrzeszenie działalnością gospodarczą,
    •    zawieranie umów i porozumień w imieniu Zrzeszenia z innymi podmiotami,
    •    wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Członków,
    •    udzielanie upoważnień do zawierania umów i zobowiązań w imieniu Zrzeszenia,
    •    powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura oraz zatwierdzanie regulaminu działania Biura i jego struktury,
    •    wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Walnego Zjazdu Członków.

§ 42.
Umowy zawierane w imieniu Zarządu podpisują:
    •    dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes,
    •    Prezes lub Wiceprezes i osoba upoważniona w trybie § 41 ust. 10. Zawarte umowy są skuteczne w granicach udzielonych upoważnień.

Komisja Rewizyjna

§ 43.
Komisja Rewizyjna jest organem Zrzeszenia powołanym do sprawowania wewnętrznego nadzoru nad poprawnością jego działania.

§ 44.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu po wybraniu nowej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie powinno się odbyć w przeciągu trzech miesięcy od wybrania członków nowej Komisji.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Zrzeszenia, ani też być pracownikami Zrzeszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 45.
1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący co najmniej  raz w roku. Zawiadomienia o terminie posiedzeń powinny być doręczone listem poleconym co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.
1a. Dopuszcza się możliwość zawiadomienia członków Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzenia z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku stosowane winno być narzędzie potwierdzenia doręczenia zawiadomienia za pośrednictwem środka komunikowania się na odległość. W zakresie terminu zawiadomienia o posiedzeniu stosuje się odpowiednio wymóg określony ust. 1.
2. Do podjęcia uchwał przez Komisję Rewizyjną potrzebna jest obecność na zebraniu co najmniej  połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§45a
1. Dopuszcza się niezależnie od okoliczności możliwość odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość.
2. Informacja o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość musi być zamieszczona w treści zawiadomienia o terminie, miejscu posiedzenia i jego porządku, a wraz z nią podawany musi być dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Nie przeprowadza się posiedzenia Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, jeżeli większość jej członków zażąda przeprowadzenia posiedzenia w sposób bezpośredni.
4. Szczegółowe warunki odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania się na odległość, w tym minimalne wymagania, jakie muszą zostać spełnione określi Regulamin działania Komisji Rewizyjnej.

§ 46.
1. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Jednakże wykonywanie poszczególnych czynności kontrolnych może zlecić delegowanym przez siebie poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej lub biegłym,
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Zrzeszenia wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności organizacyjnej i gospodarki finansowej Zrzeszenia.

§ 47.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    •    kontrola gospodarki finansowej oraz całokształtu działania Zrzeszenia w tym Zarządu,
    •    przedstawianie na Walnym Zjeździe Członków wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium,
    •    składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zjazdem Członków,
    •    żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Zrzeszenia w uzasadnionych sytuacjach,
    •    żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w uzasadnionych sytuacjach,
    •    występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie w marę zaistniałych okoliczności pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
    •    występowanie do członków Zrzeszenia z żądaniem pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie dokonanych kontroli funkcjonowania Zrzeszenia.

VI.    BIURO ZRZESZENIA

§ 48.
1. Dla realizacji bieżących zadań Zrzeszenia oraz obsługi Zarządu powołuje on Biuro Zrzeszenia.
2. Pracami Biura Zrzeszenia kieruje Dyrektor Biura, który jest etatowym pracownikiem.
3. Zakres organizacji Biura Zrzeszenia, jego strukturę, a także zasady funkcjonowania określa Zarząd Zrzeszenia poprzez uchwalanie regulaminu działania Biura.
4. Zarząd Zrzeszenia powołuje oraz odwołuje Dyrektora Biura.
5. Dyrektor Biura reprezentuje Biuro Zrzeszenia oraz odpowiada za organizację i realizację jego pracy. Zarząd Zrzeszenia może udzielić Dyrektorowi Biura upoważnienia do reprezentacji, o którym mowa w § 42 Statutu.
6. Dyrektor Biura jest uprawniony do brania udziału w posiedzeniach Zarządu.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA ZRZESZENIA

§ 49.
Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości i ruchomości, które można zbyć lub obciążyć zobowiązaniami.

§ 50.
1. Zrzeszenie czerpie środki na bieżące funkcjonowanie z następujących źródeł:
    •    składki członkowskie,
    •    abonament członkowski,
    •    opłaty za obsługę finansowo – księgową,
    •    dobrowolne wpłaty członków,
    •    darowizny, dotacje i  subwencje,
    •    dochody z majątku własnego,
    •    przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zrzeszenie może czerpać środki finansowe także z tytułu dodatkowych wpłat uchwalanych na ściśle wskazany cel przez Walny Zjazd Członków.
3. Nadto Zrzeszenie może uzyskiwać środki finansowe z tytułu partycypacji członków Zrzeszenia oraz innych producentów materiałów budowlanych w kosztach organizowanych zjazdów, szkoleń, seminariów bądź konsultacji związanych z realizacją celów statutowych Zrzeszenia.
4. Wysokość wszelkich opłat członkowskich ustala Walny Zjazd Członków.
5. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Zrzeszenie uzyskiwane dochody przeznacza na realizację działalności statutowej.
7. Pozyskane fundusze Zrzeszenie gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi działalności statutowej.
8. Składki członkowskie oraz inne finansowe zobowiązania członkowie Zrzeszenia po złożeniu dobrowolnej deklaracji przekazują na rachunek bankowy Zrzeszenia w wysokości oraz według zasad ustalonych przez Walny Zjazd Członków lub w wyjątkowych sytuacjach dokonują ich płatności gotówką na rzecz upoważnionego do ich przyjęcia przedstawiciela Zrzeszenia.
9. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51.
1. Dla wykonania określonych w planach pracy zadań Zrzeszenie może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek publicznych oraz innych podmiotów gospodarczych.
2. Sposób zagospodarowania funduszy określonych w ust. 1, zawarty będzie w porozumieniu pomiędzy jednostką przekazującą i Zrzeszeniem.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 52.
Zrzeszenie używa stempla podłużnego zawierającego napis „Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD w Zaklikowie”
    
§ 53.
1. Uchwalenie Statutu i jego zmian przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania odpowiednie zastosowanie ma postanowienie § 29 ust. 2.

§ 54.
1. Rozwiązanie Zrzeszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez nadzwyczajny Walny Zjazd Członków wyłącznie w tym celu zwołany większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zrzeszenia uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Zrzeszenia następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia.
3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Zrzeszenia decyduje Walny Zjazd Członków, który podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania Zrzeszenia, uwzględniając jego cele statutowe.
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.