Aktualności

Prąd dla MSP w gwarantowanej cenie tylko po złożeniu oświadczenia

Prąd dla MSP w gwarantowanej cenie tylko po złożeniu oświadczenia

Do 30 listopada br. należy złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego, żeby móc skorzystać z gwarantowanej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalnej ceny za energię elektryczną.

Wymóg ten dotyczy m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w ustawie Prawo Przedsiębiorców) i jest ważny dla tych podmiotów, które nie mają zawartej umowy na dostawy energii elektrycznej w gwarantowanej cenie stałej przynajmniej do końca 2023 r.

Mowa jest o rozwiązaniach określonych w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta została opublikowana w Dz.U.2022.2243 i weszła w życie w dniu 4 listopada 2022 r. Przewiduje ona zamrożenie maksymalnej stawki dla energii elektrycznej na poziomie 785netto/MWh  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla pokaźnej grupy innych uprzywilejowanych podmiotów. Wskazany maksymalny poziom ceny za 1 MWh ma obowiązywać od 1 grudnia br. do 31 grudnia 2023 r., zaś w przypadku podmiotów, które zawarły po dniu 23 lutego br. umowę sprzedaży lub kompleksową umowę na dostawy energii lub dokonały po tej dacie zmiany warunków umowy sprzedaży lub kompleksowej umowy albo wybrały po tej dacie opcję ustalania ceny według stawek giełdowych cena maksymalna za MWh  będzie obejmowała także okres od zawarcia umowy lub wejścia w życie zmiany umowy sprzedaży energii do 30 listopada 2022 r.

Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorców oraz inne uprzywilejowane podmioty ze stawki nie wyższej niż 785 netto/MWh dostarczonej energii jest złożenie u sprzedawcy energii oświadczenia w terminie do 30 listopada br. Tylko w takim przypadku stawka maksymalna będzie obowiązywała w rozliczeniach ze sprzedawcą energii od 1 grudnia 2022 r. W sytuacji złożenia oświadczenia po dacie 30 listopada 2022 r. stawka maksymalna będzie mogła zostać zastosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostanie złożone u sprzedawcy energii, natomiast za miesiące wcześniejsze będzie mogła być stosowana stawka rynkowa.

Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2299). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej. Oświadczenie składane w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie sprzedawcy energii elektrycznej lub w innym miejscu wykonywania działalności przez ten podmiot (najczęściej BOK) albo nadaje się w formie przesyłki w placówce pocztowej. Oświadczenie składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W oświadczeniu poza danymi identyfikacyjnymi przedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do zastosowania stawki maksymalnej dla energii oraz danymi osób go reprezentujących podaje się także informacje dotyczące punktu poboru energii (PPE), datę zawarcia umowy, wskazanie kategorii uprawnionych podmiotów, do której dany podmiot należy oraz szacunkowe dane dotyczące wielkości zużycia energii oraz procentowy podział pomiędzy energię objętą prawem zastosowania stawki maksymalnej oraz energię nieobjętą uprawnieniem do stawki maksymalnej. Ta ostatnia kwestia wynika z faktu, iż wiele uprawnionych podmiotów, w tym mikro, mali i średni przedsiębiorcy jest uprawnionych do skorzystania ze stawki maksymalnej wyłącznie w odniesieniu do energii zużywanej na potrzeby podstawowej działalności.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.