Aktualności

Nowelizacja normy krajowej PN-B-12012

Nowelizacja normy krajowej PN-B-12012

W dniu 19 lipca 2022 r. została opublikowana znowelizowana norma krajowa PN-B-12012:2022-07.

Norma ta jest istotna dla producentów ceramicznych wyrobów budowlanych, bowiem opisuje metody badań ceramicznych wyrobów budowlanych w zakresie określenia odporności na zamrażanie-odmrażanie metodą badania całych wyrobów.

Norma ta do niedawna była jedyną normą regulującą w/w zakres oceny i badań ceramicznych wyrobów budowlanych. W związku z wprowadzeniem do stosowania normy PN-EN 772-22:2019-01 określającej odporność na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych metodą tzw. badania panelowego norma krajowa poddana została nowelizacji celem usunięcia jej kolizji z normą europejską. Był to wymóg formalny.

W wyniku procedury nowelizacyjnej prowadzonej przez PKN ostatecznie w znowelizowanej normie krajowej PN-B-12012:2022-07 ograniczono zakres jedynie do wyrobów budowlanych ceramicznych, w tym elementów murowych ceramicznych stosowanych w murach zabezpieczonych zgodnych z wymaganiami PN-EN 771-1+A1:2015 i podlegających wymogowi oceny trwałości z istotnym zastrzeżeniem, iż normy tej nie stosuje się do oceny odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych przewidzianych do zastosowania w murach niezabezpieczonych zgodnych z wymaganiami PN-EN 771-1+A1:2015 i podlegających wymogowi oceny zgodnie z normą PN-EN-772-22:2019-01.

Jednocześnie w toku prac nowelizacyjnych usunięte zostały postulowane przez Zrzeszenie oraz w początkowym etapie uzgodnione i zawarte w ramach projektu nowelizacji normy zapisy rozszerzające zastosowanie normy PN-B-12012 także do innych wyrobów ceramicznych mających zastosowanie przy prowadzeniu prac budowlanych tj. wyroby niestandardowo produkowane (np. na potrzeby renowacji zabytków), wyroby produkowane na indywidualne zamówienie czy ceramiczne rurki drenarskie. Uważamy takie finalne rozstrzygnięcie za błędne, nieuzasadnione oraz niekorzystne dla wielu producentów ceramicznych wyrobów budowlanych nie objętych w sposób bezpośredni regulacją normy PN-EN-771-1.

W konsekwencji opublikowania normy PN-B-12012:2022-07 producenci murowych wyrobów ceramicznych, którzy wprowadzają je do obrotu z deklarowaną trwałością w kategorii F2 i dotychczas wykonywali badania wytrzymałości na zamrażanie-odmrażanie metodą badania całych wyrobów są zobligowani do zaktualizowania dokumentacji tych wyrobów oraz przestawienia się na prowadzenie oceny w tym zakresie zgodnie z metodą badania panelowego według PN-EN-772-22:2019-01. Alternatywą jest zmiana deklarowanego zastosowania wyrobu z elementu U na element P.   

Zmiana wynikająca z nowelizacji normy poza wzrostem kosztu samego badania pociągnie za sobą także konieczność uwzględniania zmian logistyczno-organizacyjnych w zakresie przygotowywania i realizowania badań dotyczących oceny i sprawdzania trwałości wyrobów na zamrażanie-odmrażanie charakteryzujących się deklarowaną trwałością w kategorii F2.            

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.